Pochybnosti o SLM

Kategória: Uncategorised Uverejnené: piatok, 29. január 2021 Napísal: slovmod

Pochybnosti o SLM

Priatelia modelári,
v úvode nám dovoľte poďakovať sa za záujem a podporu novovzniknutej organizácie SLM.
Vážime si každého člena ako i konštruktívne návrhy a pripomienky oponentov aby sme
vytvorili silnú organizáciu zastrešujúcu váš koníček.
Nakoľko sa na sociálnej sieti strhla vášnivá diskusia ohľadne SLM, dovoľte nám reagovať a
uviesť na pravú mieru uvedené dezinformácie. Mrzí nás že sme neboli oslovení a nemali sme
možnosť reagovať nakoľko daná kampaň sa koná v uzavretej skupine na FB.
Sme radi že naši priaznivci sa nedali týmito útokmi odradiť ako i dokumentom LERMASu "Stanovisko
LERMASu" ktorého cieľom bola diskreditačná kampaň voči SLM.
Celá agenda LERMASu voči SLM je postavená na tom že stráca monopol na vyberanie
členského príspevku od organizovaných modelárov (jedontlivec 50€!)
My sa ale nedáme znechutiť, budeme rešpektovať a obhajovať záujmy svojich členov, okrem
iného za primeranú výšku členského príspevku, ktorý zohľadňuje terajšiu celospoločenskú
situáciu.

Odpoveď na otázky z verejnej konverzácie na FB, text je citovaný v plnom znení. (Aj s pravopisnými chybami)
OTÁZKA:
„Ja mám zase zmiešané pocity z tohto:
Hlava 3 bod 6.4.
1. Prezídium má 8 členov; 4 z Dubnice a 4 z Trnavy.
Keďže je to menovite takto v stanovách, znamená to, že členom prezídia sa nemôže stať
člen žiadneho iného klubu..?“
ODPOVEĎ SLM:
Stanovy SLM nevylučujú členstvo v prezídiu aj členovi iného klubu

OTÁZKA:
„Ďalej:
2. Prezident Juraj Dudáš
3. Viceprezident František Bachratý
Priznám sa, ešte som nevidel stanovy, v ktorých by boli najvyšší funkcionári uvedení
menovite. A najmä v spojitosti s bodmi:
6.9. Funkčné obdobie
1. Funkčné obdobie prezidenta a ostatných členov prezídia ... je 9 rokov.
2. Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta, člena prezídia, ... , najviac v troch po
sebe idúcich obdobiach.
Čiže prezident a člen prezídia tam môže byť zabetónovaný 27 rokov v kuse. Dobre som
pochopil?“
ODPOVEĎ SLM:
Prezident a všetky orgány SLM boli schválené na konferencií SLM na funkčné obdobie.
Návrhy na zmenu stanov schvaľuje konferencia SLM.

OTÁZKA:
„Stanovisko k SLM vydal LERMAS asi pred 10 dnami predsedom klubov a individualnym
clenom. Kazdy predseda toto stanovisko dostal. Prosim Vas...radovi clenovia...mate
svojich predsedov klubov, informujte sa u nic...“
ODPOVEĎ SLM:
Táto informácia je nekorektná, dokument nedostal každý predseda klubu.

OTÁZKA:
Píšem tento článok na FB aby som informoval členov LMK Humenné, že na Slovensku
vzniklo občianske združenie Slovenskí Leteckí Modelári https://slovmod.sk
Na tejto stránke nájdete príhovor prezidenta Slovenských Leteckých Modelárov pána
Dudáša a stanovy tohto združenia.
Ja nemám záujem vstupovať do novej organizácie, ale považoval som za správne
zverejniť tento článok aby ste boli informovaní o dianí. V žiadnom prípade nechcem
nikomu z členov brániť v slobodnom rozhodovaní, do ktorého občianskeho združenia
vstúpi. Mojím dôvodom prečo nevstupovať do tohto občianskeho združenia je, že
neverím príhovoru, ktorý je uvedený na ich stránke a po prečítaní stanov som sa len v
tom utvrdil. Tie stanovy sú hotová komédia a výsmech z demokratických princípov
fungovania našej ľudskej spoločnosti. Celé stanovy sú postavené tak, že je v podstate
pre iného člena ako z klubov zverejnených v stanovách nemožné sa stať členom
prezídia. Osobne neverím občianskemu združeniu, ktoré v stanovách uznáva princíp
rovnosti, ale zároveň tými istými stanovami si hŕstka vyvolených zabezpečuje
neotrasiteľné postavenie v prezídiu ako výkonného orgánu v období medzi
konferenciami. V stanovách sa nachádzajú aj ďalšie perličky.

ODPOVEĎ SLM:
Prezídium SLM v zmysle stanov riadi činnosť združenia medzi konferenciami.

Návštevy: 1434